neWStart

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

1.При осъществяване на достъп до и използвайки уебсайта на „Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД , наричан по – долу „Уебсайт“, Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта, че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

  1. Форма за кандидатстване и лична информация и -лична информация/данни/, която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от „Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД в съответствие с правилата и условията на Регламент 2016/679 на ЕС и Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост и авторско право.

Чрез собствения си Уебсайт „Ню Старт ЕйчАр сурвисес“ЕООД ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно. Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте. Подробна информация относно правилата за защита се съдържа в Политиката ни за защита на лични данни.

В някои от случаите  „Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД може автоматично, не чрез регистрация, да събира техническа информация, когато се свързвате с нашия Уебсайт, която не е лична информация (напр.: информация относно типа операционна система и типа на интернет браузъра, който използвате, името на домейна на уебсайта, от който се свързвате към нашия Уебсайт и др.).

 

  1. Собственост над съдържанието -Уебсайта, съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целият текст и всички изображения, наричани Съдържание, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквато и да е част или цяло Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на „Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД, е изрично забранено.
  2. Използване на Уебсайта – Използването на сайта включва правото да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;

Моля, не използвайте изображения на места или хора без изричното писмено разрешение на „Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД; Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на „Ню СтартЕйчАр сървисес“ЕООД;

„Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД има право да преустанови достъп до Уебсайта, в случай на уведомление за нарушение в сайта или в случаите, на нарушаване от потребител на настоящите Условия, включително и при действия, които се определят като злоумишлени действия. Ако желаете да ползвате част или цялото Съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно условията ни на hr@newstarthr.com.

  1. Връзки към уебсайтове, собственост на трети лица – „Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на сайтове, връзки, към които се съдържат и които са собственост или се оперират от трети страни, не от „ Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. 
  2. Промяна на Условията – „Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.Моля, посещавайте периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.
  3. Приложимо право – за всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.newstarthr.com, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни чрез Уебсайта.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, вируси или осигуряване на достъп на системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

  1. Настоящите условия се прилагат от …………………