neWStart

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дата на актуализация: 

Политика за защита на личните данни на “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 201895696, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Раковски, гр. Раковски 4150, ул.,,Филип Станиславов,, 14,  осъществяващо  посредническа и консултантска дейност при наемане на персонал, информиране и наемане на работа в страната и чужбина, администриране на заплати и плащания, лизингови услуги, включително и при наемане на персонал, организиране и провеждане на курсове за обучение и семинари, включително с международно участие, наричана по-долу „Политика”. 

 

“Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД обработва лични данни на. физически лица – клиенти на “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД, своите служители или други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас) с цел предоставяне на услуги („Услуги”), в съответствие с настоящата Политика и вътрешните правила за воденето на отделните Регистри на лични данни. 

При обработването на лични данни “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД спазва всички приложими към дейността нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и с настоящата Политика цели да информира заинтересованите лица за целите на обработване на лични данни, основанията за обработването им, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити тези данни и Вашите права. 

По Дефиниции: 

Регистър с лични данни е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, съгласно Вътрешните правила за водене на регистър на      “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД, която може да бъде централизирана или децентрализирана и е разпределена на функционален принцип.

  1. Цели на Обработването на лични данни 

“Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД събира данните, предоставени лично от Вас, във връзка с осъществяване на предмета си на дейност, включително наемане на служители и предоставяне на услуги от “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД. Всички дейности по Обработване на личните данни се документират съгласно Вътрешните правила за действията по Обработване на лични данни в отделните регистри на лични данни. Личните данни се събират с цел изпълнение на законовите задължения на       “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД, защита на легитимните интереси на “Ню   Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД, съгласно приложимото законодателство и изпълнение на сключените договори. 

1.1. Сключване и изпълнение на договор. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез сайта. В допълнение, тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни. 

1.2. Легитимен интерес. Целите на легитимните интереси на “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД, включват: 

– Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;

– Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „Ню Старт ЕйчАр сървисес“ ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

– Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път; 

– Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция; 

 

1.3. Законови задължения. 

Това са цели като: 

– Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения; 

– Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация; 

– Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими задължения.

 

1.4. Изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани и на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. 

“Ню Старт ЕйчАр сървисес,,ЕООД обработва лични данни единствено съгласно настоящата Политика и доколкото това е разрешено от закона. Информацията се събира, когато Вие се регистрирате на уебстраницата. 

  1. Лични данни, събирани, съхранявани  и обработвани от “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД в Регистър “Физически лица“. Срок за съхранение.  

Лични данни            

Цел 

Срок за съхранение 

Име 

Сключване и изпълнение на договора със “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД, легитимен интерес 

До 3 години от датата на прекратяване на договора 

ЕГН 

Сключване и изпълнение на договора с “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД, легитимен интерес 

До 3 години от датата на прекратяване на договора 

Адрес, телефон, имейл 

Сключване и изпълнение на договора с “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД, включително приемане и обработване на жалби и сигнали, увеличаване качеството на предоставяните от “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД услуги, легитимен интерес 

До 3 години от датата на прекратяване на договора 

Други данни, предоставени от Вас доброволно 

Изпълнение на договора от страна на “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД

До 3 години от датата на прекратяване на договора 

Логове за ползването на сайта 

Изпълнение на договора от страна на “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД

До 1 година от датата на IP, дата и час, използване на Уебсайта (т.e. как си взаимодействате с нашия Уебсайт), информация за Вашето устройство (например размер на екрана), местоположение 

Лични данни на служители 

Изпълнение на законови задължения и трудовия договор 

В предвидения от социално-осигурителното законодателство срок 

  1. Сайт. 

Използването на уебстраницата newstarthr.com е възможно без нуждата от регистрация и предоставяне на каквито и да било данни от всеки потребител. 

Личните данни, предоставени от Вас, ще бъдат обработвани за целите на предоставянето на информация за услугите на “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД, както и за целите на персонализиране на уебстраницата във връзка с Вашите нужди и подобряване на уебстраницата. “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД може да предостави част от получените данни на други трети лица, във връзка с изпълнение на Вашите заявки и искания. 

Услугите, предоставяни на тази уебстраница, са предназначени за лица, навършили 18 години. “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД не събира, използва и разкрива лични данни на непълнолетни лица, без предварително съгласие на родител или настойник. 

“Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД декларира, че спазва законодателството в областта на защита на децата. 

  1. Права по отношение на личните данни 

Като физическо лице, субект на данни имате следните права: 

4.1. Право на информираност.  

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги. 

4.2. Право на достъп. 

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. 

4.3. Право на коригиране. 

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. 

Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или Ваш упълномощен представител.

4.4. Право на изтриване. 

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. 

4.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. 

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него. 

4.6. Право за уведомяване на трети лица. 

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от “Ню Старт ЕйчАр сервисес“ЕООД да уведоми трети лица, на които е предоставила Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни. 

4.7. Право на преносимост на данните. 

Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, пригоден за машинно четене формат, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка. 

4.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. 

При предоставяне на Услугите не се използват технологии, попадащи в тази категория. 

4.9. Право на оттегляне на съгласие. 

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. 

4.10. Право на възражение. 

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. 

В случай на постъпване на такова възражение, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това. 

  1. Лице за контакт по защита на личните данни. 

В случай че имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящата Политика, моля изпратете запитването си на следния адрес: hr@newstarthr.com 

  1. Неразкриване на лични данни. 

“Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД събира лични данни единствено в съответствие със законодателството във връзка със защитата на лични данни. Освен в предвидените в настоящата Политика случаи, лични данни няма да бъдат предоставяни на други трети лица. Когато е необходимо предоставяне на Ваши лични данни на контрагенти на “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД във връзка с предоставяни Услуги от “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД и негови контрагенти, тези данни ще бъдат обработвани единствено съгласно изискванията на закона и във връзка с поисканите услуги. 

Възможно е определени лични данни да бъдат разкрити на компетентни органи по силата на закон, съдебно решение или друг надлежен акт, и/или ако разкриването им е необходимо за разкриването на престъпления в страната и/или в чужбина. 

  1. Отговорност. 

“Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД не носи отговорност за политиките за обработване на лични данни на уебстраници, към които съдържа препратки тази уебстраница. 

  1. Конфиденциалност. 

 При обработването на лични данни “Ню Старт ЕйчАр сървисес“ЕООД взема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване.